Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Nieuwe lichting gecertificeerde aandachtsfunctionarissen palliatieve zorg

Nieuwe lichting gecertificeerde aandachtsfunctionarissen palliatieve zorg

Op 23 januari kregen zestien collega’s (verpleegzorg, wijkzorg en behandeling & begeleiding) hun certificaat voor het met goed gevolg afleggen van de scholing aandachtsfunctionaris palliatieve zorg. Met deze tweede lichting gecertificeerde collega’s komt het totaalaantal functionarissen op bijna 40.
 

Genoeg om binnen elk woonzorgcentrum en vrijwel elk wijkteam en vakgroep minimaal één aandachtsfunctionaris palliatieve zorg ter beschikking te hebben. Hiermee laat Envida zien dat het veel waarde hecht aan het kunnen bieden van kwalitatief goede palliatieve zorg. Sterker, Envida heeft de ambitie om in Zuid-Limburg een autoriteit te worden op het gebied van palliatieve zorg.

De aandachtsfunctionarissen vervullen daarin een belangrijke rol. Zij zijn de voorlopers, de deskundigen die hun kennis en ervaringen gaan delen met de collega’s van hun eigen afdeling of team. Samen vormen zij binnen Envida het lerend netwerk. Dit netwerk is een belangrijke pijler binnen het programma Palliatieve Zorg en wordt digitaal ondersteund door taakondersteuning in AskMe en het digitale lerende netwerk (platform) rondom palliatieve zorg in Teams. Beide zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met EnvidaLeert!.

VERBETERPLANNEN
Tijdens de scholing was er aandacht voor diverse facetten van palliatieve zorg zoals vroegtijdige zorgplanning, pijn/delier, STEM (STervan op je Eigen Manier), zingeving, misselijkheid/benauwdheid, en beslissingen rondom het levenseinde. Op de afsluitende bijeenkomst waarin de certificaten werden uitgereikt, presenteerden de cursisten allerlei verbeterplannen. Waardevolle informatie die stof tot nadenken geeft. Mooi was het ook om te zien hoe de afzonderlijke cursisten of groepjes elkaar aanvulden en/of hun ervaringen deelden. Dat laat zien dat 1 plus 1 meer is dan 2.

PALLIATIEVE ZORG
Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer beter worden. Eigenlijk geldt dat voor bijna al onze bewoners in de woonzorgcentra, maar ook voor een groot deel van onze cliënten die nog zelfstandig wonen. Het betreft dus niet alleen mensen die terminaal zijn, maar alle bewoners/cliënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. En waar voor mensen in de terminale fase vaak ‘alles uit de kast wordt getrokken’, staan we bij de palliatieve fase niet altijd genoeg stil. Daar komt nu verandering in. De aandachtsfunctionarissen palliatieve zorg gaan in hun teams het onderwerp de aandacht geven dat het verdient.

MENSEN MOETEN ZICHZELF KUNNEN ZIJN
‘Zou het mij verbazen als deze persoon de komende 12 maanden komt te overlijden?’ Als je deze vraag met nee beantwoordt, zit iemand in de palliatieve fase. Een fase van het leven waarin Envida wil dat mensen nog steeds zichzelf kunnen zijn, waarin we aandacht willen hebben voor hun welzijn en comfort. Leven toevoegen aan de dagen, in plaats van dagen aan het leven.  

HET GOEDE GESPREK VOEREN
Wat vindt een cliënt en bewoner het allerbelangrijkste? Wil hij bijvoorbeeld wel of niet gereanimeerd worden, wel of geen antibiotica toegediend krijgen? Als daarover het goede gesprek niet tijdig wordt gevoerd en zaken niet goed zijn vastgelegd, kunnen er schrijnende situaties ontstaan. Het benoemen en bespreken van de palliatieve fase kan confronterend zijn, toch is het belangrijk om dit tijdig en zo goed mogelijk te doen, passend bij de bewoner of cliënt om wie het gaat.

CERTIFICAAT
Met de certificering van de groep cursisten op 23 januari hebben we bij Envida bijna 40 “veelweters” palliatieve zorg: (20 collega’s verpleegzorg, 11 collega’s wijkzorg en 6 collega’s van behandeling en begeleiding.

De scholing nam vijf dagdelen in beslag en kwam tot stand via een samenwerkingsverband tussen EnvidaLeert! en Annemie Courtens, coördinator Expertise Centrum Palliatieve Zorg (EPZM) van het MUMC+.

DEEL DEZE PAGINA OP