Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Huisregels

Over Envida

Algemene huisregels van Envida

In de woonzorgcentra wonen en leven mensen met elkaar en gelden huisregels.
 

DOEL
In de locaties van Envida wonen en leven mensen met elkaar. Om dit zo prettig en aangenaam mogelijk te maken (en te houden) verwachten we van iedereen correct en respectvol gedrag, gebaseerd op wellevendheid en verdraagzaamheid. Voor een aantal zaken waar uw privéleven dat van anderen raakt hebben we huisregels opgesteld.  U kunt hierbij denken aan geluid, roken enzovoort. Deze huisregels hebben een algemeen karakter en gelden voor iedereen in alle locaties van Envida. 

Voor alle medewerkers en vrijwilligers van Envida is er bovendien een gedragscode. De afzonderlijke locaties kunnen zelf specifieke onderwerpen aan de huisregels toevoegen indien dit vanwege de specifieke situatie van de locatie of afdeling wenselijk is.  Samen kunnen we zorgen voor een fijne en veilige woon- en werkomgeving bij Envida. 

ALGEMEEN UITGANGSPUNT
U bent vrij om in de eigen woning te doen en te laten wat u wil, tenzij dit overlast bezorgt aan anderen of als dit de eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Uw recht houdt in elk geval op waar de rechten van anderen in het geding komen. De algemene ruimten zijn er voor iedereen. Hier geldt dat iedereen zich aan de aanwijzingen van de leiding dient te houden. Dienstruimten zijn niet toegankelijk voor cliënten en bezoekers.

1. Geluidsoverlast
Het veroorzaken van geluidsoverlast door TV of radio, luidruchtig praten of schreeuwen op gangen, boor- of timmer werkzaamheden buiten vastgestelde tijdstippen is niet toegestaan.

2. Privacy
Iedereen heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en op het maken van eigen keuzes hoe te leven. Wij verwachten dat u anderen daarin respecteert. Medewerkers en vrijwilligers betreden niet zonder uw toestemming uw woning, tenzij in dringende gevallen van veiligheid voor uzelf of anderen.

3. Hygiëne
Goede persoonlijke hygiëne en hygiënisch gedrag bij het omgaan met voeding, middelen en materialen is noodzaak voor ieders gezondheid. We verwachten ook van u dat u meewerkt om onze openbare ruimtes, toiletten, gangen en andere voorzieningen netjes te houden. 

4. Huisdieren
Voor het houden van huisdieren in de intramurale zorg appartementen van onze locaties, vraag bij de leiding naar de mogelijkheden.
    
Bezoekers met huisdieren zijn welkom, honden wel aangelijnd. Huisdieren zijn niet toegestaan in het restaurant/huiskamer tijdens de maaltijdmomenten.

5. Alcohol en drugs
Wij serveren u graag een consumptie tegen redelijke prijzen. Bij overmatig gebruik van alcohol of kennelijke dronkenschap, bedienen we u niet meer en verzoeken wij u de algemene ruimten te verlaten. Gebruik van drugs is niet toegestaan.
In onze restaurants is het niet toegestaan om zelf meegebrachte drank en voeding te nuttigen.
Wilt u een feestje en of traktatie regelen, dan regelen onze koks dit graag voor U. 

6. Roken
Roken is verboden, behalve in de daarvoor speciaal aangewezen ruimten en in de privéruimten van bewoners.

7. Vrije doorgang
In verband met de algemene veiligheid, dient er altijd vrije doorgang op gangen te zijn. Opslag of parkeren van rolstoelen, rollators en meubelstukken is niet toegestaan. Parkeren van een scootmobiel / rolstoel mag alleen met toestemming van de leiding.

8. Aankleding van gangen
Aankleding van de gangen en algemene ruimten met privéspullen als planten, schilderijen e.d. is niet toegestaan, of na overleg en met toestemming van de leiding.

9. Open vuur
Het branden van kaarsen en opslag van brandgevaarlijke stoffen in uw woning is verboden.

10. Afval
Afval moet gescheiden worden aangeboden en ieder dient gebruik te maken van de daartoe aangewezen ruimtes. U dient zich te houden aan de nadere regels van de locatie. Voor afvoer van grootvuil (huisraad, vloerbedekking, koelkasten e.d.) dient u altijd zelf een regeling te treffen, bijv. via het buurt beheerbedrijf. Wij staan u graag met raad bij.

11. Attenties / geschenken
Onze medewerkers en vrijwilligers nemen geen geschenken aan. Een woord van waardering is altijd welkom. 

12. Ongewenste intimiteiten
Wij verwachten dat iedereen correct wordt bejegend en dat geen seksuele toespelingen worden gemaakt, zowel verbaal als fysiek. 

13. Discriminatie
Discriminatie door het ontvangen of bieden van hulp te weigeren of opmerkingen te maken over iemands geslacht, afkomst e.d. is verboden.


HUISREGELS WET ZORG EN DWANG
De Wet Zorg en Dwang (Wzd) gaat over onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg aan personen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Onvrijwillige zorg (OVZ) is zorg waartegen een cliënt of een vertegenwoordiger zich verzet. Onvrijwillige zorg mag alleen worden ingezet wanneer het niet verlenen van deze zorg ernstig nadeel geeft voor de cliënt zelf, anderen of de omgeving. Onder ernstig nadeel wordt bijvoorbeeld verstaan: zelfverwaarlozing, agitatie, agressie (of oproepen daarvan bij andere bewoners). 

Wzd-accommodatie 
Een Wzd accommodatie is een geheel of een gedeeltelijk gesloten locatie, waar meerdere bewoners met dementie verblijven. De bewoners verblijven hier meestal “onvrijwillig”, in de meeste situaties zonder instemming van de betreffende, maar ook zonder verzet. Dit noemt men: “geen bereidheid, geen bezwaar”. De wettelijke term hiervoor is ‘het besluit tot opname en verblijf’ of ‘een artikel 21 indicatie’. De indicatie wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) afgegeven. 

Huisregels voor een veilige leef- en woonomgeving
Op een Wzd accommodatie / afdeling gelden de algemene huisregels zoals deze voor de gehele locatie gelden. Daarnaast gelden er specifieke huisregels zoals bijvoorbeeld de gesloten (voor)deur, afspraken over het omgaan met gevaarlijke voorwerpen en de toegang tot algemene ruimtes, tuin en buitenruimte.

Er wordt aandacht gegeven aan een veilige woonomgeving. Bestek, schoonmaakmiddelen en andere eigendommen van Envida worden na gebruik afgesloten bewaard. 

In het ZorgLeefPlan van de bewoner worden passende afspraken vastgelegd die nodig zijn voor de veiligheid van de bewoner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over roken, het omgaan met persoonlijke cosmetica en het bezoek aan de binnentuin en/of het naar buiten gaan, eventueel met ondersteuning van domotica / gps. 

Ook is het van belang dat er geen giftige planten worden meegebracht naar de (huis)kamer en de afdelingen. Voorbeelden van giftige planten zijn de kerstster, hyacint, oleander, sleutelbloem, christusdoorn, clivia, dieffenbachia, gatenplant en klimop (hedera helix).

DEEL DEZE PAGINA OP