Hoe kunnen wij u helpen?

Stichting Vrienden van Envida en de Anbi

Over Envida

Stichting Vrienden van Envida en de Anbi

Stichting Vrienden van Envida heeft de ANBI status aangevraagd. Een ANBI betaalt bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 

Een ANBI is verplicht om een aantal gegevens te publiceren op een website. Onderstaand worden deze gegevens gepresenteerd.

Het RSIN (Rechtspersonen
in Samenwer-
kingsverbanden Informatie
Nummer) VVE

850033305

Contactgegevens VVE

Stichting Vrienden van Envida 
Abtstraat 2A, 6211 LS Maastricht 
Postbus 241, 6200 AE Maastricht  
I: www.goudenwens.nl
E: goudenwens@envida.nl  

De statutaire doelstelling VVE

Het bevorderen van gezondheid en welzijn van mensen die wonen in het werkgebied van Stichting Envida en haar ledenservice d.m.v. gezondheidsbevordering en/of preventie, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord. 

De hoofdlijnen van het beleids-
plan van VVE

Stichting Vrienden van Envida wil wensen in vervulling laten gaan van ouderen die in het werkgebied van Envida en haar ledenservice (Maastricht en Heuvelland) wonen, en het financieel en qua gezondheid niet gemakkelijk hebben.

De stichting helpt om ervoor te zorgen dat hun wens een gouden wens wordt temeer omdat -zonder steun van de stichting- deze wens niet in vervulling kan gaan. Om een gouden wens te realiseren wordt er samengewerkt met Envida en haar ledenservice.

Stichting Vrienden van Envida is opgericht om op kleinschalig niveau een financiële en/of organisatorische bijdrage te leveren aan een (im)materiële wens als ouderen daar zelf geen invulling aan kunnen geven.

De stichting stimuleert initiatieven die bijdragen aan:

  • De gezondheid en het welzijn van ouderen;
  • De ondersteuning van hun mantelzorgers;
  • De ondersteuning van hun vrijwilligers;
  • Samenwerkingsinitiatieven voor ouderen in wijken en buurten.
Het bestuur van VVE en het beloningsbeleid 

Het eerste bestuur van Stichting Vrienden van Envida is samengesteld uit drie onafhankelijke bestuursleden van haar rechtsvoorganger, Stichting GroenekruisService-Belangen.

Deze en toekomstige leden vormen een afspiegeling van de samenleving in het verzorgingsgebied van Envida. Een diversiteit aan ervaring in o.a. zorg, financiën, bedrijfsleven, juridisch, gezond leven/preventie draagt bij aan deze afspiegeling. Het bestuur heeft een sterke binding met Stichting Envida en haar ledenservice.

Alle bestuursleden voeren werkzaamheden uit op vrijwillige basis en ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet. Het bestuur is integer, onafhankelijk en conformeert zich aan de normen voor goed bestuur. Het bestuur besluit volledig onafhankelijk van donateurs.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Envida bestaat uit:

  • Voorzitter: De heer D.J.H. Salet
  • Lid bestuur: Mevrouw M.L.I.E Ausems - van Herten
  • Lid bestuur: De heer P.F.R. Moors
Uitgeoefende activiteiten

Het bestuur wil werken op basis van een projectmatige en planmatige aanpak (beleidsplan en begroting). De stichting legt jaarlijks een financiële verantwoording af door opstelling van haar jaarbalans, de staat van baten en lasten (giften en kosten van beheer) en een toelichting. Deze financiële gegevens zullen mettertijd gepubliceerd worden op de website in navolging op de publicatieplicht die geldt voor een ANBI instelling.

De stichting is eind november 2021 gestart met haar activiteiten. Op basis van de eerste indrukken zullen er maandelijks 2 tot 4 gouden wensen vervuld kunnen worden.

Financiële verantwoording

Stichting Vrienden van Envida is voortgekomen uit de Stichting GroenekruisService-Belangen’. Deze stichting had ten doel: het borgen van het kapitaal dat door de voormalige leden van het Groene Kruis en later Groene Kruis Services is vergaard en de instandhouding van de doelstellingen die in Groene Kruis Services zijn opgenomen’.

Stichting Vrienden van Envida vervult wensen en zet daarvoor, binnen haar doelstelling haar financiële middelen in. Deze middelen worden verkregen uit:

  • haar startvermogen zijnde het kapitaal dat door de voormalige leden van het Groene Kruis en later Groene Kruis Services is vergaard;
  • op termijn wellicht subsidies en donaties en fondsenwerving;
  • op termijn wellicht opbrengsten van de door VVE of namens VVE georganiseerde activiteiten;

Op termijn wellicht schenkingen, erfstellingen en legaten.

Zodra de eerste financiële verantwoording beschikbaar is, wordt deze binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd op de website tezamen met de gegevens omtrent de ANBI status.

DEEL DEZE PAGINA OP