Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Nieuwe verlofregeling

Nieuwe verlofregeling

De vakantie-uren worden met ingang van 1 januari 2017 verminderd met 3 dagen, naar rato van je dienstverband. Voor een fulltimer betekent dat 21,6 uur. Deze uren worden in mindering gebracht op de (extra) bovenwettelijke vakantie-uren en dus niet op de wettelijke vakantie-uren.
 

Wat is er met deze uren gebeurd?

 • 14,4 uur is omgezet naar salaris: ‘geld voor tijd’
 • 7, 2 uur is overgeheveld naar de nieuwe verlofregeling voor ‘live events’ (rouw-, trouw- en kraamverlof). Je hoeft hiervoor dus geen vakantiedagen meer op te nemen.

Wat zijn deze ‘live events’, ook wel bijzondere gebeurtenissen genoemd?
Je werkgever stelt je in de gelegenheid om aan de hierna vermelde gebeurtenissen deel te nemen. Als je redelijkerwijs niet in staat bent afspraken over deze gebeurtenissen buiten je werktijd te maken, dan verleent je werkgever je betaald verlof zonder dat je daarover vakantie-uren hoeft op te nemen.

 • huwelijk of registratie van partnerschap;
 • huwelijk of registratie van partnerschap van jouw bloedverwanten in de eerste en tweede graad;
 • 25- en 40-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van je eigen ouders of pleegouders, of die van je echtgeno(o)t(e) of relatiepartner;
 • het bezoek aan een (tand)arts/ specialist.

Voor deze gebeurtenissen geldt dat je veertien dagen voor de gebeurtenis aan de werkgever moet melden dat je de gebeurtenis wenst bij te wonen en wordt het naar rato-beginsel niet toegepast.

Bij het overlijden van je partner of bloed- en aanverwant in rechte lijn en in tweede graad van de zijlijn stelt je werkgever je in de gelegenheid om de uitvaartplechtigheid bij te wonen en, voor zover van toepassing, de plechtigheid te organiseren. Als dit in werktijd valt verleent je werkgever jou betaald verlof zonder dat je daar vakantie-uren voor hoeft op te nemen.

Wie zijn bloedverwanten in de eerste en tweede graad en wie zijn bloed- en aanverwanten in rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn?

Bloedverwanten

 • in de eerste graad: je (adoptie)ouders en je (adoptie)kinderen.
 • In de tweede graad: je grootouders, je kleinkinderen, je broer en zus.
 • rechte lijn: je (adoptie)ouders, je (adoptie)kinderen, je (over)grootouders, je (achter)kleinkinderen.

Aanverwanten:

 • in de rechte lijn: (adoptie)ouders van je partner, (adoptie)kinderen van je partner, de (achter)kleinkinderen van je partner en de (over)grootouders van je partner.
 • Bloed- en aanverwanten zijn in de:

tweede graad in de zijlijn: je broer en zus, broer en zus van je partner.

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof

Je vakantie-uren zijn ook bedoeld voor verlof vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, onvoorziene omstandigheden en wettelijke verplichtingen. Dit betekent dat je je vakantie-uren onder andere inzet voor verhuizing en andere persoonlijke omstandigheden, zoals gesprongen waterleiding. Er zijn een paar specifieke uitzonderingen.

Ziekte in het gezin

Als je regelingen moet treffen om zorg voor een zieke in je gezin te regelen hoef je je geen vakantie-uren op te nemen. Je hebt recht op een maximum van 24 uur verlof per kalenderjaar met behoud van salaris ongeacht je arbeidsduur.

Kraamverlof

Voor bevalling van je relatiepartner geldt de regeling op grond van de Wet Arbeid en Zorg: “WAZ art. 4:2 Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent, heeft de medewerker gedurende een tijdvak van vier weken recht op verlof met behoud van loon voor twee dagen waarop hij arbeid pleegt te verrichten. Het recht bestaat vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont.”

Als je onvoldoende vakantie-uren hebt opgebouwd om verlof op te nemen voor deze omstandigheden dan heb je recht op onbetaald verlof als je voldoet aan de voorwaarden van de Wet Arbeid en Zorg.

Veel gestelde vragen

Dient de werknemer vanaf 1 januari 2017 vakantie-uren op te nemen voor bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals verhuizing of gesprongen waterleiding, wettelijke verplichtingen en feestdagen?

Ja, de vakantie-uren zijn ook bedoeld voor verlof vanwege bijzonder persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld verhuizing, gesprongen waterleiding, onvoorziene omstandigheden, wettelijke verplichtingen en feestdagen.

Voor het bezoek aan de (tand)arts hoeft de werknemer na 1 januari 2017 nog steeds geen vakantie-uren op te nemen?

Ja dat klopt. Als de werknemer redelijkerwijs niet een afspraak buiten de vastgestelde werktijden heeft kunnen maken, hoeft de werknemer geen vakantie-uren op te nemen.

DEEL DEZE PAGINA OP