Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Nieuwe CAO

Nieuwe CAO

Tussen de werkgeversverenigingen ActiZ, BTN en de werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91, is op 7 mei 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
 

De gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de leden.

Wat is in dit onderhandelaarsakkoord afgesproken? Enkele belangrijke onderwerpen:

 1. Looptijd
  De cao heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 april 2018 t/m 30 juni 2019.
 2. Beloning
  Per 1 oktober 2018 worden de salarissen verhoogd met 4%. Structureel meerwerk wordt meegenomen in de berekening van de vakantiebijslag en eindejaarsuitkering.
  Per 1 september 2018 worden de leerlingensalarissen voor het eerste en tweede praktijkleerjaar voor niveaus 3, 4 en 5 verhoogd met 10%. Dit is inclusief de algemene loonsverhoging van 4%.
  Per 1 september 2018 wordt de stagevergoeding verhoogd naar € 400,-.
  Voor zij-instromers kan in positieve zin worden afgeweken van de leerlingsalarissen. Dit om de aantrekkelijkheid voor de instroom van zij-instromers te bevorderen.
 3. Oriëntatiebaan
  Om de instroom van nieuwe medewerkers en onder meer zij-instromers te bevorderen, wordt het mogelijk om hen gedurende drie maanden kennis te laten maken met het veelzijdige werk in de VVT, tegen een salaris van € 1.800,- bruto op fulltime basis. Deze baan is bedoeld als opstap naar een reguliere baan of opleiding.
 4. Arbeidsduur parttimers op halfjaarbasis
  Om te voorkomen dat een werknemer gedurende het jaar te maken krijgt met te grote schommelingen in de arbeidsuur/werktijden, wordt de meting van de gemiddelde arbeidsduur per 1 januari 2019 beperkt tot 6 maanden. Tot 1 januari 2019 geldt voor parttimers een meting op jaarbasis. De hoofdregel hierbij is 2 x 6 maanden. Na deze periode van 6 maanden worden plus- en minuren gesaldeerd. In overleg met de ondernemingsraad kan afgesproken worden hoe deze periode van max. een halfjaar wordt vormgegeven. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld 3 maanden, 6 maanden en 3 maanden, waarmee schommelingen in het werkaanbod zoals zomerperiodes kunnen worden opgevangen.
 5. Jaargesprek
  De medewerker kan jaarlijks verzoeken om een gesprek over zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ingangsdatum: 1 juli 2018.
 6. Routekaart
  Sociale partners staan voor de opgave om de ouderenzorg verder te ontwikkelen tot een sector waar het aantrekkelijk is om in te werken. Om dat te realiseren is het van groot belang dat de werkdruk wordt verminderd, onder meer door forse terugdringing van de bestaande administratieve lasten. Medewerkers in de ouderenzorg moeten zich kunnen ontwikkelen en arbeidsomstandigheden moeten ertoe bijdragen dat medewerkers gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven werken tot aan hun pensioen. Om dat te realiseren trekken sociale partners gezamenlijk op en zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in deze routekaart ‘mens en werk’. Deze routekaart maakt onderdeel uit van de nieuwe overeengekomen cao VVT 2018-2019.

Er wordt een pakket maatregelen ontwikkeld dat gericht is op:

 • het verminderen van de werkdruk
 • het verlagen van het ziekteverzuim
 • het bevorderen van de professionele autonomie en zeggenschap van medewerkers
 • het aanbieden van arrangementen waarin, al dan niet met gebruikmaking van mogelijkheden tot vervroegd deeltijd pensioen, medewerkers in staat worden gesteld om te blijven participeren binnen de VVT
 • Uitwerking/handreiking jaargesprek.

Concrete voorstellen maken onderdeel uit van de eerstvolgende onderhandelingen over een nieuwe cao.

DEEL DEZE PAGINA OP