Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Projectvoorstel

Gerontopsychiatrisch interventie- en triage team (GITT)

De wereld van vandaag is een andere dan die van gisteren. Een cliché van jewelste, maar wel een feit. Ook de ouderenzorg is voortdurend in ontwikkeling. Als zorgaanbieder moet je daarin meegaan. Nog beter is om je alvast voor te bereiden op ‘de zorg van morgen’.

Eigenlijk hoeven we niet eens naar morgen te kijken, want ook nu al is duidelijk zichtbaar dat er binnen Envida op verschillende manieren en op diverse niveaus hard wordt gewerkt om ook in de toekomst iedereen de juiste zorg op de juiste plek en op de juiste manier te kunnen geven. De beoogde oprichting van een zogeheten ‘Gerontopsychiatrisch interventie- en triageteam, kortweg GITT) moet hieraan bijdragen.   

Aanleiding
Het beleid van de overheid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, zelfs als ze al somatische en dementiële ziektebeelden vertonen. Daardoor worden mensen later in hun ziekteproces, en mogelijk kwetsbaarder, opgenomen in het verpleeghuis. Daar komt bij dat cliënten vanuit de GGZ die langdurige en intensieve behandeling en zorg nodig hebben, per 1.1.2021 worden toegelaten tot de WLZ.

De toenemende complexiteit van de zorg uit zich binnen de woonzorgcentra over de gehele breedte. Ook de medewerkers van de reguliere afdelingen krijgen in toenemende mate te maken met ‘ernstig probleemgedrag’ of ‘acute psychiatrische problematiek’. Deze ontwikkeling vraagt om een multidimensionale aanpak, waarvan het opzetten van een gerontopsychiatrisch interventie- en triage team een onderdeel kan zijn.

Het is de bedoeling dat dit team zich gaat bezighouden met de volgende taken:

  • Inschatting maken van de ernst van de situatie, zowel in de thuissituatie, transmuraal (acute PG, de Schakel) als intramuraal (triage);
  • Begeleiden en adviseren van het (zorg)systeem in de acute situatie;
  • Waar nodig overplaatsing naar expertisecentrum Grubbeveld indiceren en begeleiden;

Het GITT bestaat uit een verzameling specialistische professionals. De samenstelling wordt bepaald op basis van de vraag. Het team bestaat uit:

  • GZ-psycholoog;
  • Specialist ouderengeneeskunde;
  • SPV;
  • Gedragsconsulent (HBO-VGG);

Doel
Het GITT wordt een zichtbaar onderdeel van de keten bij complexe gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Naast een inhoudelijk, begeleidende, functie heeft het GITT een belangrijke netwerkfunctie binnen Envida om de juiste zorg op de juiste plaatst te kunnen faciliteren.

Als je op onderstaande link klikt, download je het document als PDF-bestand. Hierin staat ook een tijdspad aangegeven.

PROJECTVOORSTEL GITT

DEEL DEZE PAGINA OP