Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Bestuur en toezicht

Envida heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur, hanteert het Raad van Toezichtmodel en handelt in lijn met de principes van good governance, zoals vastgelegd in de Governancecode Zorg.
 

RAAD VAN BESTUUR
Envida heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur, hanteert het Raad van Toezichtmodel en handelt in lijn met de principes van good governance, zoals vastgelegd in de Governancecode Zorg. Toepassing van de Governancecode Zorg is verplicht op grond van het lidmaatschap van Actiz. Daarnaast staat Envida nadrukkelijk zelf de principes van good governance voor; dit is vastgelegd in de statuten en ook bij het aanpassen c.q. opstellen van beleid wordt toegezien op een juiste toepassing.

De heer Roger Ruijters is sinds 1 juli 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur van Envida. Zijn neven­functies in 2023 zijn: lid Raad van Advies Lime Zuyd Hogeschool, lid Bestuur Deken Hanneman Stich­ting, lid Bestuur Stichting Immens, lid Investor Board IFOZ, Lid Raad van Toezicht Vitala+.

De bestuurder vormt samen met vijf directeuren en de bestuurssecretaris het directieteam. De beloning van de Raad van Bestuur is aan de hand van de normen vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingedeeld in klasse V.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur bij de totstandkoming van het strategisch beleid. De Raad van Toezicht ziet toe op een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering en wordt door de organisatie ruim voldoende voorzien van relevante stukken met betrekking tot governance, beheersing en risicomanagement. De Raad van Toezicht laat zich daarnaast informeren door middel van regulier overleg met het directieteam en de medezeggenschap. Ook bezoeken leden van de Raad van Toezicht periodiek locaties en gaan zij in gesprek met medewerkers en cliënten.

De Raad van Toezicht van Envida is al volgt samengesteld:

·       Dhr. A. Gresel, lid sinds 1 juli 2016 (voorzitter)
​·       Dhr. H. van Gelderen, lid sinds 1 juli 2016
·       Mw. E. van Engelshoven, lid sinds 1 maart 2017 (vice voorzitter)
·       Mw. L. Essed, lid sinds 1 januari 2023
·       Dhr. J. Munten, lid sinds 15 februari 2023
·       Mw. A. Paulussen, lid sinds 1 januari 2024

Mevrouw Paulussen is per 1 januari 2024 als lid aan de Raad van Toezicht toegevoegd. Per 1 juli 2024 volgt zij de heer Gresel op als voorzitter.

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Zij zorgen zelf – in onderlinge afstemming – voor een jaarlijkse evaluatie en voor passende permanente educatie. 

De Raad van Toezicht kent drie commissies:

  • Financiën & Vastgoed
  • Kwaliteit & Veiligheid
  • Remuneratie

De commissies worden bemenst door de toezichthouders en hebben tot taak de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden. Aan hun vergaderingen nemen naast de Raad van Bestuur één of meerdere directeuren deel.

De Raad van Toezicht heeft in 2023 zes keer vergaderd. De Raad van Bestuur was bij alle vergaderin­gen aanwezig. In zijn vergaderingen heeft de Raad van Toezicht – naast de reguliere besluitvorming in het kader van de begrotings- en verantwoordingscyclus – goedkeuring gegeven aan onder andere: het strategisch vastgoedplan, de gunning van de bouw- en installatiewerken locatie Grubbeveld, de meerjarenovereenkomst ICT-dienstverlening, het contrateren van de nieuwe arbodienstverlener, een investering in het Innovatie Fonds Ouderenzorg (IFOZ) en de verle(n)gde meerjarenstrategie 2023-2027.

MEDEZEGGENSCHAP
Envida hecht waarde aan een duurzame en open relatie met alle stakeholders en belanghebbenden. Deze partijen vormen een belangrijke inspiratiebron voor de toekomst van Envida; ze helpen om koers te bepalen en om de haalbaarheid van ideeën te toetsen. De medezeggenschap neemt hierbij een bijzondere positie in. Envida heeft een ondernemingsraad, een centrale cliëntenraad (met lokale cliëntenraden) en een professionele adviesraad.

Envida informeert en betrekt de raden vroegtijdig en aan de voorkant van nieuwe ontwikkelingen. Daardoor wordt medezeggenschap een organisch proces dat wendbaar is en bijdraagt aan de strategische daadkracht in tijden van grote veranderingen. Het is ook nadrukkelijk een gezamenlijk proces, waarbij de medewerker en de cliënt direct invloed hebben op het beleid van Envida

DEEL DEZE PAGINA OP