Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Bestuur en toezicht

Envida werkt volgens de normen van verantwoording en de voorschriften voor het transparant functioneren van zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht (Zorgbrede Governancecode).
 

RAAD VAN BESTUUR

Envida heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur. De heer Roger Ruijters is vanaf 1 juli 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur van Envida. Zijn nevenfuncties per 31-12-2021 zijn: Raad van Advies Lime Zuyd Hogeschool, bestuur Stichting Acasa, bestuur Deken Hanneman Stichting en bestuur IMMENS.

De bestuurder vormt samen met vier directeuren en de bestuurssecretaris het directieteam. De beloning van de Raad van Bestuur is beoordeeld aan de hand van de normen vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT) en ingedeeld in klasse V.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur bij de totstandkoming van het strategisch beleid. De Raad van Toezicht ziet toe op een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering en wordt door de organisatie ruim voldoende voorzien van relevante stukken met betrekking tot governance, beheersing en risicomanagement. De raad laat zich daarnaast informeren door middel van regulier overleg met het directieteam, de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de professionele adviesraad. Ook bezoeken leden van de Raad van Toezicht periodiek locaties en gaan zij in gesprek met medewerkers en cliënten; als gevolg van Covid-19 waren de mogelijkheden hiervoor in 2021 nihil.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies:

  • De commissie Financiën & Vastgoed
  • De commissie Kwaliteit & Veiligheid
  • De remuneratiecommissie

De commissies bestaan uit leden van de Raad van Toezicht en hebben tot taak de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden. Aan hun vergaderingen nemen naast de Raad van Bestuur – op basis van de agenda – een of meerdere directeuren deel. De remuneratiecommissie toetst of de vergoedingen van de Raad van Bestuur passend zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht telt 5 leden:

  • Mevrouw H.M.H. (Helma) Bongers, lid per 01-11-2014
  • Mevrouw E.P.S. (Esther) van Engelshoven,
  • lid per 01-03-2017 (vice-voorzitter)
  • De heer H. (Henk) van Gelderen, lid per 01-07-2016
  • De heer A. (Toine) Gresel, lid per 01-07-2016 (voorzitter)
  • Mevrouw A.E.A.M. Ramakers, lid per 01-07-2017

Alle leden zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Zij zorgen zelf – in onderlinge afstemming – voor een jaarlijkse evaluatie en voor passende permanente educatie.

In 2021 heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd. In verband met Covid-19 hebben vijf vergaderingen digitaal plaatsgevonden. Naast de jaarlijks terugkerende thema’s (begroting en verantwoording) waren de besluitvorming over het expertisecentrum ouderenzorg (Vitala+), de fusie met het steunpunt mantelzorg, deelname aan het innovatiefonds ouderenzorg, diverse vastgoedvraagstukken (o.a. de nieuwbouw Hagerpoort en de verbouwing van St. Jozef in Valkenburg) en de totstandkoming van de nieuwe meerjarenstrategie belangrijke gespreksonderwerpen. Ook werd veel aandacht besteed aan de wijkzorg en werd de basis gelegd voor een professionalisering van de strategische beleidscyclus.

MEDEZEGGENSCHAP

Envida hecht waarde aan een duurzame en open relatie met alle stakeholders en belanghebbenden. De medezeggenschap neemt hierbij een bijzondere positie in. Envida heeft een ondernemingsraad, een centrale cliëntenraad (met lokale adviesraden) en een professionele adviesraad.

Envida informeert en betrekt geledingen vroegtijdig en aan de voorkant van nieuwe ontwikkelingen. Envida ziet medezeggenschap als een organisch proces, waarbij steeds meer aandacht is voor directe participatie van cliënten en medewerkers. Veranderingen zijn vaak niet als een blauwdruk uit te tekenen, maar zijn het resultaat van een gezamenlijk proces. Wendbaarheid en strategische daadkracht zijn essentieel voor de toekomst van Envida.

DEEL DEZE PAGINA OP