Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Bestuur en toezicht

Envida heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur, hanteert het Raad van Toezichtmodel en handelt in lijn met de principes van good governance, zoals vastgelegd in de Governancecode Zorg.
 

RAAD VAN BESTUUR

De heer Roger Ruijters is sinds 1 juli 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur van Envida. Zijn nevenfuncties (per 31-12-2022) zijn: lid Raad van Advies Lime Zuyd Hogeschool, lid Raad van Toezicht Stichting Bejaardenzorg Clara Fey (Vitala+)lid bestuur Deken Hanneman Stichting en lid bestuur Stichting IMMENS.

De bestuurder vormt samen met vier directeuren en de bestuurssecretaris het directieteam. Per 1 januari 2023 is hier een vijfde directeur aan toegevoegd. De beloning van de Raad van Bestuur is aan de hand van de normen vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingedeeld in klasse V.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor de Raad van Bestuur bij de totstandkoming van het strategisch beleid. De Raad van Toezicht ziet toe op een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering en wordt door de organisatie ruim voldoende voorzien van relevante stukken met betrekking tot governance, beheersing en risicomanagement. De raad laat zich daarnaast informeren door middel van regulier overleg met het directieteam en de medezeggenschap. Ook bezoeken leden van de Raad van Toezicht periodiek locaties en gaan zij in gesprek met medewerkers en cliënten.

De Raad van Toezicht heeft drie commissies:

  • De commissie Financiën & Vastgoed
  • De commissie Kwaliteit & Veiligheid
  • De remuneratiecommissie

De commissies worden bemenst door leden van de Raad van Toezicht en hebben tot taak de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden. Aan hun vergaderingen nemen naast de Raad van Bestuur één of meerdere directeuren deel.

De Raad van Toezicht van Envida heeft vijf leden:

  • Dhr. A. Gresel, lid sinds 1 juli 2016 (voorzitter)
  • Dhr. H. van Gelderen, lid sinds 1 juli 2016
  • Mw. E. van Engelshoven, lid sinds 1 maart 2017 (vice voorzitter)
  • Mw. A. Ramakers, lid van 1 juli 2017 tot 15 november 2022
  • Mw. H. Bongers-Janssen, lid van 1 november 2014 tot 1 januari 2023

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn is mevrouw Bongers per 1 januari 2023 opgevolgd door mevrouw Essed. Mevrouw Ramakers heeft per 15 november 2022 om persoonlijke redenen afscheid genomen. Die vacante positie is per 15 februari 2023 opnieuw ingevuld door de heer Munten.

Alle leden zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Zij zorgen zelf – in onderlinge afstemming – voor een jaarlijkse evaluatie en voor passende permanente educatie.

De Raad van Toezicht heeft in 2022 zes keer vergaderd. Hierbij zijn de jaarlijks terugkerende thema’s zoals begroting en verantwoording aan de orde geweest. Andere belangrijke gespreksonderwerpen waren o.a. Wonen & Zorg, het treasurystatuut, de topstructuur van Envida, verkoop van de grondpositie in Borgharen, verlening van diverse inkoopcontracten, de meerjarenovereenkomst met CZ Zorgkantoor en de overname van de thuiszorgactiviteiten van Sevagram. Verder heeft de Raad van Toezicht in 2022 twee RvT-leden herbenoemd voor een tweede zittingstermijn, vacatures gesteld voor twee leden van de RvT, en de strategische samenwerking met een regionale zorgpartner verkend.

MEDEZEGGENSCHAP

Envida hecht waarde aan een duurzame en open relatie met alle stakeholders en belanghebbenden. Deze partijen vormen een belangrijke inspiratiebron voor de toekomst van Envida; ze helpen om koers te bepalen en om de haalbaarheid van ideeën te toetsen. De medezeggenschap neemt hierbij een bijzondere positie in. Envida heeft een ondernemingsraad, een centrale cliëntenraad (met lokale cliëntenraden) en een professionele adviesraad.

Envida informeert en betrekt de raden vroegtijdig en aan de voorkant van nieuwe ontwikkelingen. Daardoor wordt medezeggenschap een organisch proces dat wendbaar is en bijdraagt aan de strategische daadkracht in tijden van grote veranderingen. Het is ook nadrukkelijk een gezamenlijk proces, waarbij de medewerker en de cliënt direct invloed hebben op het beleid van Envida.

DEEL DEZE PAGINA OP