Hoe kunnen wij u helpen?

Algemene Voorwaarden Service van Envida

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Service van Envida

Aan het lidmaatschap van Service van Envida zijn voorwaarden verbonden. Deze zijn hieronder beschreven.
 

Service van Envida verleent zelf diensten en/of bemiddelt bij het verlenen van diensten aan haar pashouders op het gebied van gezondheid, ontspanning en service aan huis. Bijvoorbeeld door het geven van cursussen, workshops, organiseren van zwemuren en dagjes uit. En het bemiddelen van dienstverlening aan huis (bv pedicure, klussenman).

Aanmelden bij Service van Envida
U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden als pashouder van Service van Envida. De financiële bijdrage geldt voor een kalenderjaar. Dus wanneer u zich in de loop van een kalenderjaar aanmeldt, betaalt u het volledige bedrag. Aanmelden kan  via onze website www.servicevanenvida.nl, telefonisch via 043 - 369 06 10 of schriftelijk via Postbus 241, 6200 AE, Maastricht.

Kosten en betaalwijze
De kosten bedragen €18,25 per huishouden per jaar (automatische incasso) en wordt jaarlijks voor één kalenderjaar (januari tot en met december) voor het gehele jaar (vooruit) betaald.
Het incasseren van de automatische incasso en het toesturen van de servicepas gebeurt aan het begin van het kalenderjaar.
Per huishouden wordt jaarlijks één servicepas verstrekt.
Service van Envida behoudt zich het recht voor om de hoogte van de bijdrage jaarlijks aan te passen.
Bij non-betaling kan de vordering uit handen worden gegeven. Dat brengt extra kosten met zich mee die op de pashouder verhaald kunnen worden. Bij non-betaling bestaat er geen recht op voordeel/gebruikmaking van de diensten van Service van Envida.

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst met Service van Envida wordt afgesloten voor minimaal één kalenderjaar of zoveel korter dan er maanden over zijn van het betreffende kalenderjaar in geval van aanmelding gedurende het kalenderjaar.
De overeenkomst wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd als er niet opgezegd is vóór 1 november van het lopende jaar. Bij verhoging van de financiële bijdrage kan de overeenkomst ook nog in de maand januari opgezegd worden.

Beëindiging van de overeenkomst
Opzeggen van de overeenkomst met Service van Envida moet schriftelijk door een brief te sturen naar Service van Envida, Postbus 241, 6200 AE Maastricht of per e-mail: service@envida.nl. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst  tijdens het lopende kalenderjaar vindt geen financiële  restitutie plaats.

Wijzigen persoonlijke gegevens
Het wijzigen van uw gegevens in de ledenadministratie kan door contact op te nemen met Service van Envida, telefoon 043 - 369 06 10 of per brief naar Service van Envida, postbus 241, 6200 AE, Maastricht, via onze website www.servicevanenvida.nl of per e-mail: service@envida.nl Wij zorgen dan dat uw wijzigingen worden doorgevoerd in onze administratie. Desgewenst kunt u een nieuwe servicepas ontvangen.

Bescherming van persoonsgegevens
Als Service van Envida behandelen wij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk op basis van haar wettelijke verplichting. De pashouder geeft toestemming aan Service van Envida de persoonsgegevens aan derden te geven, die deze gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst te kunnen uitvoeren. Met deze dienstverleners sluit Service van Envida indien wettelijk verplicht een verwerkersovereenkomst, waarin staat dat deze de gegevens uitsluitend intern mag gebruiken en nooit aan derden door mag geven.
Voor ons privacy statement klik hier: https://www.envida.nl/privacy

Aansprakelijkheid
Service van Envida vervult een bemiddelende rol tussen een pashouder en een dienstverlener (aan huis) en is niet aansprakelijk voor door derden geleverde diensten.
Service van Envida is wel aansprakelijk voor schade bij de pashouder, indien zij zelf de activiteit organiseert en de schade aan haar is toe te rekenen.

Deelname aan activiteiten
Service van Envida behoudt zich het recht voor om deelnemers, die andere deelnemers of medewerkers van Service van Envida tot last zijn geweest, te weigeren voor bepaalde activiteiten.

Slotbepaling
Zou er onverhoopt een geschil ontstaan tussen de pashouder en Service van Envida, dan wordt eerst geprobeerd er samen uit te komen en als het niet lukt zal dit worden opgelost door de Rechtbank Limburg (Maastricht) op basis van Nederlands recht.
Service van Envida heeft het recht om dit reglement te allen tijde (tussentijds) te wijzigen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de manager van Service van Envida.
Service van Envida behoudt zich het recht om wijzigingen in het servicepakket aan te brengen.

De medewerkers van Service van Envida staan graag voor u klaar voor het krijgen van informatie over de diensten, het aanmelden voor activiteiten of  het aanvragen van een servicedienstverlening. De medewerkers staan altijd open voor suggesties of voor klachten uwerzijds. Service van Envida kunt u bereiken tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur) via telefoonnummer 043-369 06 10 of per e-mail: service@envida.nl.

DEEL DEZE PAGINA OP