Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?

Psychologie

Over Envida

Wat houdt psychologie (binnen het verpleeghuis) in?

De psychologen van Envida zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van ouderen met psychologische problematiek (bijvoorbeeld angst- of stemmingsstoornissen); én in het verrichten van (neuro)psychologische diagnostiek.
 

Wat houdt psychologie (binnen het verpleeghuis) in?

De psychologen van Envida zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van ouderen met psychologische problematiek (bijvoorbeeld angst- of stemmingsstoornissen); én in het verrichten van (neuro)psychologische diagnostiek.

Individuele psychologische betrokkenheid is bedoeld voor

 • Het (al dan niet) diagnosticeren van bijvoorbeeld cognitieve- of stemmingsstoornissen; op basis waarvan dan samen gekeken zal worden welke behandeling en/of hulpmiddelen kunnen worden ingezet.
 • Het behandelen van problematieken zoals angststoornissen, depressieve stemmingsproblematiek, trauma- en stress gerelateerde stoornissen.

Daarnaast kan de psycholoog ‘mediatief’ worden ingezet. Dat betekent dat de behandeling via de omgeving, bijvoorbeeld zorgprofessionals of naasten, gebeurt.

Hoe zien contacten met de psycholoog eruit?

 • Intramuraal: de psychologen van Envida bieden in het verpleeghuis individuele behandelingen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van angst- of stemmingsproblematiek. Indien nodig en mogelijk, zoeken zij daarnaast de samenwerking met de collegae op de werkvloer; de collegae van de dienst Behandeling en Begeleiding; en naasten. Dit doen zij niet alleen om meer inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan/een rol spelen bij de problematieken die onze bewoners ervaren (bijv. inclusief iemands levensgeschiedenis); maar ook om te kijken naar of zij hierin zelf een aandeel hebben (vaak onbewust en onbedoeld) en hoe we daar samen mee aan de slag kunnen gaan. Ook ondersteunen en begeleiden zij collegae en naasten waar nodig en wenselijk; bijvoorbeeld door het geven van uitleg over bepaalde ziektebeelden. 
  Ook is de psycholoog actief betrokken bij het uitvoeren van de zogenaamde Wet zorg en dwang: en dan met name in het zoeken naar manieren om onvrijwillige zorg te voorkomen en verzet te signaleren.
 • Extramuraal: in de thuissituatie (de zogenaamde eerstelijn) kunnen de psychologen van Envida (neuro)psychologische diagnostiek verrichten om bijvoorbeeld het cognitief functioneren in kaart te brengen, of mogelijke angst-, stemmings- of persoonlijkheidsproblematiek

Specialisaties

De psychologen binnen Envida zijn allemaal opgeleid tot basispsycholoog; en ongeveer de helft van hen heeft de vervolgopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gevolgd. Ook door onze ruime ervaring zijn we expert in het begeleiden van ouderen die

 • Een CVA hebben doorgemaakt
 • Een vorm van dementie hebben
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben

Er zijn vanuit de vakgroep psychologie diverse specialistische behandelingen mogelijk, waaronder:

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Oplossingsgerichte therapie

Hoe kom ik in contact met de psycholoog?

De psycholoog zal enkele weken nadat u bij Envida bent komen wonen, met u komen kennismaken. Hierbij zult u samen bespreken of hij/zij van meerwaarde voor u kan zijn. Mocht u zelf (eerder) contact willen zoeken, dan kan dit altijd via een van de medewerkers van de afdeling waar u woont.

Wetenschappelijk onderzoek

Vanuit de vakgroep psychologie is er tevens aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft zowel het opzetten en uitvoeren van door de vakgroep zelf geïnitieerde projecten als medewerking verlenen aan externe onderzoeken.

Momenteel houdt de vakgroep zich o.a. bezig met 1) het objectiveren van de prevalentie van cognitieve-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek evenals probleemgedrag op de somatische verpleeghuisafdelingen, 2) toetsen van de ABC-methodiek (een mediatieve en gestructureerde methode voor het in kaart brengen en veranderen van probleemgedrag, gestoeld op gedragstherapie) op de somatische verpleeghuisafdelingen waarbij ook een procesevaluatie wordt uitgevoerd en 3) het exploreren van de mogelijkheden van regie-behandelaarschap door GZ-psychologen binnen het verpleeghuis. Waar mogelijk wordt in bovenstaande projecten samenwerkingen aangegaan met collega-verpleeghuisorganisaties en de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L).

Inzet van de gedragsverpleegkundige

De gedragsverpleegkundige is een zelfstandige discipline binnen de afdeling behandeling en begeleiding en maakt deel uit van het multidisciplinaire team. De gedragsverpleegkundige richt zich onder andere op de ondersteuning van alle medewerkers die uitvoerende zorghandelingen verrichten bij bewoners met onbegrepen gedrag. De gedragsverpleegkundige bekijkt de bewoner vanuit zijn psychosociaal en somatisch welbevinden in relatie tot zijn omgeving. De gedragsverpleegkundige kan tevens worden ingezet voor consultatie, coaching en coaching on the job gericht op gedragsinterventies bij bewoners waarbij sprake is van complexe problematiek rondom onbegrepen gedrag, tijdens alle (zorg)momenten op een dag/nacht. Er wordt intensief samengewerkt met verzorging & verpleging, psychologen, specialisten ouderengeneeskunde en waar nodig met andere disciplines. De gedragsverpleegkundige vervult een brugfunctie tussen verzorging & verpleging en de psychologen en ondersteunt bij het volgen van de Procedure Onbegrepen Gedrag van Envida.

De gedragsverpleegkundige kan ook betrokken worden voor consultatie bij plaatsing van bewoners (intramuraal of extramuraal) in een van de locaties binnen Envida.

DEEL DEZE PAGINA OP